A place for citizens to meet, share, learn and co-create.

EVENTS     ORGANISE    SPACES      NEWS     CONTRIBUTE     ABOUT

Would you like to be informed about Citizen Corner activities right in your inbox? Sign up here!

Newsletter eind juli 2021

(Français en bas, English below)

DUTCH

Hallo allemaal

Een warm welkomstbrief aan iedereen die ons contacteerde de voorbije weken, die de ruimte wil gebruiken, en aan wie in de buurt woont. Met deze brief informeren we jullie over wat er de afgelopen weken is gebeurd en wat de plannen zijn voor de komende weken. En natuurlijk om zo snel mogelijk te beginnen met het uitvoeren van alle leuke ideeën!!!

👉🏼 Allereerst, zet duidelijk in je agenda: 23/08 om 19:30u organiseren we een eerste bijeenkomst met alle projecten en geïnteresseerden. We plannen, leren elkaar kennen, en vinden een manier om ideeën uit te voeren en samen te werken. Belangrijk dat je hier bij kan zijn als je de ruimte graag wil gebruiken. Geef een seintje via mail (citizencornerbxl@gmail.com) of via discord.

👉🏼 Ten tweede: word lid van het discord kanaal. Dit privékanaal wordt ons belangrijkste organisatieplatform. (blijf verder lezen)

👉🏼 Op basis van de gesprekken die we hadden met buren en geïnteresseerde projecten, hebben we een set van waarden gecreëerd, een 'spirit' voor de Citizen Corner. Lees het hier

👉🏼 We bouwen een todolist (zie onderaan), zodat die iedereen die graag wil helpen dat ook kan doen.

Een wat langere update

Welke communicatie- en online platformen gaan we gebruiken?

Facebook-pagina: voor het creëren van openbare evenementen en openbare communicatie.

 Discord kanaal: https://discord.gg/EaQ5fQgzvQ

Sluit je aan bij dit kanaal als je deel wilt uitmaken van het organisatieteam, als je een project wilt organiseren of wilt bijdragen aan de Burgerhoek. We zullen hier een agenda bijhouden, communiceren en cocreëren.

(Niet bekend met Discord? Discord is een gesprekstool voor communities die ons zal helpen organiseren en communiceren. Het werkt zowel op een computer als op een smartphone. Het is ideaal voor mensen die geen smartphone hebben, geen Whatsapp (of Signal etc.) gebruiken en ook niet op Facebook zitten. Je kan de app hier downloaden https://discord.com

Website: https://citizencorner.brussels

Facebook groep: algemene organisatiegroep voor snelle vragen. (zal worden vervangen door Discord kanaal)

Back office administratie

✓ We hebben een collectief aangemaakt op Open Collective Brussel. Dit wordt onze back office voor het transparant beheren van inkomsten en uitgaven. Iedereen kan alles opvolgen via: https://opencollective.com/citizencorner

 De brandverzekering is rond, de experts zijn op bezoek geweest (we zijn veilig om te beginnen) + we hebben een burgerlijke aansprakelijkheid (in geval iemand van de trap valt) We moeten nog wel brandblussers kopen

Water, elektriciteit en wifi zijn geregeld. De rekeningen worden elke maand geüpload naar het Open Collective.

We zijn on speaking terms met de gemeente! We houden nauw contact met hen vanaf nu

✓ We gaan subsidies aanvragen om wat financiële steun te krijgen via het Gewest Brussel en via de Vlaamse Gemeenschapscommissie ... wordt vervolgd

Praktische to do list + benodigdheden om het gebouw volledig operationeel te krijgen:

 • Opkuisen van de bovenverdieping
 • Kelder een keer stofzuigen
 • De gootsteen boven herstellen
 • 6 brandblussers kopen
 • Ruimteverdelers (roomdividers) vinden om snel van kamer te kunnen veranderen
 • Een koffiezetapparaat en waterkoker vinden
 • Kopjes en borden, algemeen servies voor boven in de keuken
 • Aansluiten van het elektrisch vuur dat we gekregen hebben + basis inrichten van de keuken
 • Verwarming controleren
 • Elektriciteit controleren

ENGLISH

Hello all

A warm welcome and update letter to everyone who has reached out to us, who wants to use the space, or who lives in the neighbourhood. With this letter we want to inform you about what happened in the past weeks + what we have planned to get some life into the building. And of course, to start executing all the cool ideas!!

👉🏼  First of all, mark your calendars: 23/08 at 19u we organise a first assembly with all projects and people interested. We plan, schedule, get to know each other, and find a way to execute ideas and work together. Please let us know if you can join us on this important meeting via citizencornerbxl@gmail.com

👉🏼 Second of all: join the discord channel. This channel will be our main organising platform.

👉🏼 Based on the conversations we had with neighbours and interested projects, we created a set of values, a ‘spirit’ for the Citizen Corner. Please read it here

👉🏼 We are building a todo list to make sure that everybody who wants to contribute, can contribute

A longer update:

Which communication and online platforms will we use?

Facebook page: for creating public events and public communication.

✓ Discord channel: https://discord.gg/EaQ5fQgzvQ

Please join this channel if you want to be part of the organisers team, if you want to organise a project or contribute to the Citizen Corner. We will keep an agenda here, communicate and cocreate.

(Not familiar with Discord? Discord is community conversation tool that will help us organise and communicate. It works on a computer and on a smartphone. It is ideal for people who do not have a smartphone and don’t use Whatsapp (or Signal etc.) and are also not on Facebook. You can download the app here https://discord.com

✓ Website: https://citizencorner.brussels

✓ Facebook group: general organisers group for quick questions. (will be replaced by Discord channel)

Back office administration

✓ We created a collective on Open Collective Brussels. This will be our back office for managing money. We choose an open and transparent way of dealing with expenses and income of the building. Everybody can follow up. https://opencollective.com/citizencorner

✓ The fire insurance has been negotiated, the experts paid us a visit  (we are safe to start) + we have a civil liability (in case somebody falls down the stairs) We do still need to buy fire extinguishers

✓ Water, electricity and wifi have been taken care of. The bills will be uploaded every month to the Open Collective.

✓ We are on speaking terms with the commune! Keeping close contact with them from now o.

✓ We will apply for subsidies to get some financial support via the Region of Brussels and via Vlaamse Gemeenschapscommissie … to be continued

Practical to do list + needs to get the building fully operational:

 • Cleaning up the upper floor
 • Vacuum the cellar once
 • Repair the sink upstairs
 • Buy 6 fire extinguishers
 • Find room dividers so you can quickly change rooms
 • Find a coffee machine and a water boiler
 • Find chairs that can be easily stacked
 • Cups and plates, general kitchen utensils for upstairs
 • Connecting the electric fire we received + basic furnishing of the kitchen
 • Check the heating
 • Check the electricity

Français

Bonjour à tous

Une chaleureuse lettre de bienvenue et de mise à jour à toutes celles et ceux qui nous ont contactés, qui veulent utiliser l'espace, ou qui vivent dans le quartier. Avec cette lettre, nous voulons vous informer de ce qui s'est passé au cours des dernières semaines et de ce que nous avons prévu pour redonner vie au bâtiment. Et bien sûr, pour commencer à mettre en œuvre toutes les idées de la communauté !

👉🏼Tout d'abord, marquez vos calendriers : le 23/08 à 19:30 nous organisons une première assemblée avec tous les projets et les personnes intéressées. Nous allons planifier, programmer, apprendre à nous connaître et trouver un moyen d'exécuter les idées et de travailler ensemble.

👉🏼Deuxièmement : rejoignez le canal discord. Ce canal sera notre principale plateforme d'organisation.

👉🏼Sur la base des conversations que nous avons eues avec les voisins et les projets intéressés, nous avons créé un ensemble de valeurs, un "esprit" pour le Citizen Corner. Veuillez le lire ici

👉🏼 Nous sommes en train de construire une todo list (voir ci-dessous) afin que tous ceux qui veulent aider puissent le faire.

En détails :

Quelles plateformes de communication allons-nous utiliser ?

 Page Facebook : pour la création d'événements publics et la communication publique.

Canal Discord : https://discord.gg/EaQ5fQgzvQ

Rejoignez ce canal si vous voulez faire partie de l'équipe d'organisateurs, si vous voulez organiser un projet ou contribuer au Citizen Corner. Nous y tiendrons un agenda, communiquerons et créerons ensemble.

(Vous ne connaissez pas Discord ? Discord est un outil de conversation communautaire qui nous aidera à nous organiser et à communiquer. Il fonctionne sur un ordinateur et sur un smartphone. Il est idéal pour les personnes qui n'ont pas de smartphone, n'utilisent pas Whatsapp (ou Signal, etc.) et ne sont pas non plus sur Facebook. Vous pouvez télécharger l'application ici https://discord.com

Site web : https://citizencorner.brussels

 Groupe Facebook : groupe général des organisateurs pour les questions rapides. (sera remplacé par un canal Discord)

Administration du back-office

✓ Nous avons créé un collectif sur Open Collective Brussels. Ce sera notre back office pour gérer l'argent. Nous avons choisi une méthode ouverte et transparente pour gérer les dépenses et les revenus du bâtiment. Tout le monde peut faire le suivi. https://opencollective.com/citizencorner

 L'assurance incendie a été négociée, les experts nous ont rendu visite (nous sommes en sécurité pour commencer) + nous avons une assurance responsabilité civile (au cas où quelqu'un tombe dans les escaliers). Nous devons encore acheter des extincteurs.

L'eau, l'électricité et le wifi ont été pris en charge. Les factures seront téléchargées chaque mois sur notre open collective.

✓ Nous sommes en bons termes avec la commune ! Nous restons en contact étroit avec eux à partir de maintenant

✓ Nous allons demander des subventions pour obtenir un soutien financier via la Région de Bruxelles et via la Vlaamse Gemeenschapscommissie ... à suivre.

Liste des travaux pratiques à effectuer + besoins pour rendre le bâtiment pleinement opérationnel :

 • Nettoyage de l'étage supérieur
 • Passez l'aspirateur dans la cave une fois
 • Réparer l'évier à l'étage
 • Acheter 6 extincteurs
 • Trouvez des séparateurs de pièces pour pouvoir créer des plus petits espaces.
 • Trouver une machine à café et une bouilloire
 • Trouvez des chaises qu’on peut facilement empiler
 • Tasses et assiettes, ustensiles de cuisine généraux pour l'étage.
 • Raccordement du feu électrique que nous avons reçu + aménagement de base de la cuisine
 • Vérifiez le chauffage
 • Vérifier l'électricité